VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Men betaalt ieder jaar bijzondere bijdrage voor de soc. zekerheid, toch kan men dat fiscaal niet in rekening brengen.Vindt U dat normaal?


1331 dagen geleden gesteld

men moet belastingen betalen op iets dat men al betaald heeft.voo r mij is dat legale diefstalAntwoord:
  • Johan Van Overtveldt Beantwoord
    Johan Van Overtveldt

    De personen die onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zijn jaarlijks een bedrag verschuldigd. meerDat bedrag wordt progressief vastgesteld in functie van het totale fiscale gezinsinkomen. De reglementering voorziet dat, in afwachting van de jaarlijkse vaststelling van de definitief verschuldigde bedragen, de werkgever elke maand een inhouding doet op het deel van het loon waarop de sociale zekerheidsbijdragen wordt berekend. De werknemers waarvoor bijdragen werden ingehouden, melden dit in hun belastingaangifte. De Administratie verrekent dan achteraf de verrichte inhoudingen met de bijzondere bijdrage die is verschuldigd, rekening houdend met het volledige fiscale gezinsinkomen. Enkel de bijdrage die in functie van het belastbaar inkomen verschuldigd is, blijft zo ten laste van de belastingbetaler. Het eventueel te veel ingehouden bedrag, wordt terug betaald. Behalve gewone RSZ-bijdrage is er inderdaad ook een bijzondere bijdrage voor de RSZ ten laste van de werknemer. De aan de RSZ betaalde bijdragen zijn voorschotten op de jaarlijkse totale bijdrage en worden niet dubbel belast. minder

    1088 dagen geleden beantwoord